دستگاه تی بگ خط کامل

دستگاه تی بگ خط کامل

دستگاه تی بگ خط کامل همراه با نخ – تگ و انولوپ

 
قیمت: ۱۲۵۰۰ دلار  – در ایران ۱۸۵ میلیون تومان